Điều Khoản Dịch Vụ của bangghim.com

Chào mừng bạn đến với bangghim.com. Nếu bạn là Người Mua tại bangghim.com, bạn sẽ được xem là đồng ý với các điều khoản và điều kiện được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ của bangghim.com.

Tất cả các điều khoản và điều kiện được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ bangghim.com này có thể thay đổi tùy theo quyết định của bangghim.com theo Điều Khoản Dịch Vụ.

1.       Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền 

1.1     Người Mua tại bangghimcom có thể yêu cầu trả hàng trong 03 ngày (ba) kể từ ngày được xác nhận đã nhận hàng.

1.2     Sau khi Người Mua yêu cầu trả hàng-hoàn tiền, trừ trường hợp được “Hoàn tiền ngay”, Người Mua tại bangghim.com phải hoàn trả Sản phẩm đến Trung tâm xử lý trả hàng của bangghim.com trong vòng 10 (mười) ngày lịch kể từ ngày yêu cầu trả hàng/hoàn tiền được chấp thuận.

Khi trả Sản phẩm đã mua tại bangghim.com, Người Mua phải đóng gói sản phẩm trong hoặc kèm theo bao bì gói bọc ban đầu. 

Bangghim.com có quyền từ chối bất kỳ Yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền nào được hoàn thành sau Thời gian Yêu cầu Trả hàng.

  1.3    Các lưu ý khi hoàn trả.

-Phải chứng minh được yêu cầu hoàn trả là hợp lý và chính xác.

1.4     Ngoài ra, cũng xin lưu ý rằng một số loại Sản phẩm nhất định tại bangghim.com có thể được loại trừ khỏi chính sách trả hàng và hoàn tiền được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ bangghim.com, bao gồm:

·            Sơn bảng đã khui ra;

·            Phấn màu hoặc các sản phẩm hao mòn tự nhiên đã sử dụng;

·            Sản phẩm có lớp bảo vệ bền ngoài mà khách hàng tự ý bóc tháo không được sự đồng ý của bangghim.com;

Xin lưu ý rằng các chính sách của chúng tôi có thể thay đổi mà không báo trước vào bất kỳ thời điểm nào.

1.5     Bangghim.com bảo lưu quyền: bổ sung hoặc sửa đổi danh sách các Sản phẩm được Loại trừ và/hoặc Điều kiện Trả hàng và sửa đổi, chấm dứt hoặc đình chỉ chính sách hoàn tiền và trả hàng được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ bangghim.com (bao gồm cả Thời gianYêu cầu Trả hàng), trong từng trường hợp, vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của mình.

1.6     Với quyết định của mình, chúng tôi có thể từ chối chấp nhận Sản phẩm bị trả lại mà theo đó:
·            Các Sản phẩm hạn chế trả hàng;
.            không đáp ứng Điều kiện Trả hàng;
·            Yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền được hoàn thành sau khi Thời gian Yêu cầu Trả hàng đã chấm dứt;
·            Sản phẩm được trả lại theo cách thức không phù hợp với Mục 1.2 nói trên; hoặc
·            Sản phẩm bị trả lại bị hư hại do lỗi của Người mua, bao gồm nhưng không giới hạn ở trường hợp hư hại do Người mua đóng gói không đúng quy cách. Xin lưu ý rằng quyết định của bangghim.com sẽ dựa trên danh sách điều khoản của các điều kiện có hiệu lực tại thời điểm đưa ra quyết định đó (bao gồm danh mục Sản phẩm được Loại trừ, Điều kiện Trả hàng và Thời gian Yêu cầu Trả hàng) và do đó theo Mục 1.5 ở trên,
Nếu bangghim.com từ chối yêu cầu hoàn tiền và trả hàng, bangghim.com sẽ sắp xếp việc giao Sản phẩm tới địa chỉ của Người Mua đã được giao lần đầu, và bangghim.com sẽ có quyền được nhận bồi thường từ Người Mua về bất kỳ chi phí phát sinh nào trong việc giao lại Sản phẩm cho Người Mua.
1.7     Bangghim.com có quyền chấm dứt truy cập của Người Dùng/Người mua tới bangghim.com và/hoặc Trang Web https://bangghim.vn/ hoặc ứng dụng nếu nghi ngờ bất kỳ trường hợp lạm dụng chính sách trả hàng và hoàn tiền.
1.8    Chính sách trả hàng và hoàn tiền được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ bangghim.com này sẽ được ưu tiên áp dụng đối với các Sản phẩm tại bangghim.com trong trường hợp khác
1.9  Đối với hàng hóa bị hư hại do vận chuyển, bangghim.com sẽ yêu cầu đơn vị vận chuyển chứng minh nguyên nhân.