[Trả hàng] Sản phẩm hạn chế trả hàng là gì?

Sản phẩm hạn chế trả hàng thuộc các nhóm sản phẩm dưới dây:

  1. Nhóm sản phẩm thuộc Voucher & Dịch vụ
  2. Sản phẩm thuộc nhóm đặt hàng theo kích thước, nội dung theo yêu cầu.
  3. Sản phẩm thuộc danh mục đã đưa vào sử dụng.
  4. Sản phẩm đã khui ra trước khi có quyết định trả hàng.

Với các khiếu nại có bao gồm các sản phẩm hạn chế trả hàng, bangghim.com sẽ chủ động xem xét các bằng chứng mà bên (Người mua/đơn vị vận chuyển) cung cấp và đưa ra quyết định cuối cùng: 

  1. Hoặc Người mua được Hoàn tiền ngay (không trả hàng) nếu bằng chứng hợp lệ
  2. Hoặc bangghim.com từ chối khiếu nại nếu bằng chứng không hợp lệ.