Mẫu 2040 CN

Mẫu 2040 CN

Mẫu 2040 CN

Mẫu 2040 CN

Mẫu 2040 CN
Mẫu 2040 CN
Menu Sản phẩm
Home
Menu Menu
Mẫu 2040 CN
Mặt bảng từ trắng làm bằng thép của Hàn Quốc, bề mặt bảng trắng sáng, đẹp, ít lóa, công dụng làm bảng viết, đăng thông báo bằng viên từ, làm nền phông máy chiếu. Mặt bảng viết tốt không để lại vết sau khi xóa.Có thể hít hoặc dinh viên nam châm (magnet). Kẻ ô vuông 50x50mm ( dễ viết )
Back-top