Bảng trắng đối trọng đơn

Bảng trắng đối trọng đơn

Bảng trắng đối trọng đơn

Bảng trắng đối trọng đơn

Bảng trắng đối trọng đơn
Bảng trắng đối trọng đơn
Menu Sản phẩm
Home
Menu Menu
Bảng đối trọng đơn
Được thiết kế để người sử dụng có thể nâng bảng lên, xuống một cách đơn giản và nhẹ nhàng, tại bất kỳ điểm nào theo ý muốn cá nhân, không làm cho người viết cảm thấy sự giới hạn chiều cao hay không giam làm nản chí. Nội dung sau khi được trang trí có thể đẩy lên cao cho những người ở phía sau, xa cũng xem được.
Back-top